Pakkoruotsin kriitikkojen tähtikommentteja vuosien varrelta

Tämä alue on avoin kaikille rekisteröityneille käyttäjille. Muille alueille voivat kirjoittaa vain yhdistyksen jäsenet.
Viesti
Julkaisija
NRR
Viestit: 9013
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Pakkoruotsin kriitikkojen tähtikommentteja vuosien varrelta

#1 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 17.10.2020 21:47

Tähän ketjuun voi liittää tähtikommentteja vuosien varrelta.

NRR
Viestit: 9013
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Re: Pakkoruotsin kriitikkojen tähtikommentteja vuosien varrelta

#2 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 17.10.2020 21:48

Vihreiden Touko Aalto 2010: "kaksikielisyys on keinotekoista ja perustuu suomenkielisille asetettuihin vaatimuksiin"
Koko Suomea koskeva kaksikielisyys on keinotekoista ja perustuu suomenkielisille asetettuihin ruotsin taidon vaatimuksiin. Luonnollinen kaksikielisyys rajoittuu Suomessa Uudenmaan, Turunmaan ja Pohjanmaan rannikkoseuduille.

Pakollinen ruotsin opiskelu estää valitsemasta muita tarpeellisia kieliä, koska oppijan resurssit ovat rajalliset.

Kieliopoliittiset vaatimukset valtion viroissa, joilla pakollista ruotsia myös perustellaan, muuttuvat.

Pakollinen ruotsin kielen opetus on ristiriidassa kansainvälistysmistavoitteiden ja yhä monikulttuurisemman yhteiskunnan toimivuuden kanssa.

NRR
Viestit: 9013
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Re: Pakkoruotsin kriitikkojen tähtikommentteja vuosien varrelta

#3 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 17.10.2020 21:49

2014 SDP:n valtiopäiväneuvos Mikko Elo otti kantaa kansalaiskeskustelun aikana pakkoruotsin purkamiseksi:
Tänään Suomen eduskunta keskustelee kansalaisaloitteesta, joka tähtää pakollisen ruotsin kielen opiskelun poistamiseen maamme kouluissa. Minusta aloite tähtää oikeaan päämäärään.

--- Suomessa ruotsi tuli kaikille pakolliseksi 1968 --- ennen vain noin 20% ikäluokasta opiskeli ruotsia pakollisena.

Itse olen toiminut ruotsin ja englannin kielen opettajana Porin teknillisessä oppilaitoksessa, Satakunnan ammattikorkeakoulussa ja Tampereen teknillisessä yliopistossa yhteensä 17 vuotta insinööreille ja diplomi-insinööreille. ---

Ehkä kuvaavaa ruotsin kielen osaamiselle oli puoluejohtajien suunniteltu keskustelu ruotsiksi joitakin päiviä sitten. --- Keskustelusta tuli todellinen farssi, kun pääministeri kysyy, mitä on “pakolainen” ruotsiksi ja --- vastaavasti, mitä “Itävalta” on meidän läntisellä naapurikielellä. Timo Soini taas alkoi kesken lauseen puhua suomea. ---

Oma ehdotukseni on, että suomalaiset keskittyisivät entistä parempaan äidinkielen ja englannin osaamiseen. Ruotsi olisi valinnainen aine siinä kuin venäjä, saksa ja ranskakin.
Viimeksi muokannut NRR, 17.10.2020 21:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.

NRR
Viestit: 9013
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Re: Pakkoruotsin kriitikkojen tähtikommentteja vuosien varrelta

#4 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 17.10.2020 21:51

2012 Median moniosaaja, silloinen Ny­tin ja Ra­dio Hel­sin­gin esi­mies, Juhani Mykkänen (myös tietoverkkojen DI) kirjoitti hesarin Merkintöjä-palstalla: "Ennemmin erinomainen englanti kuin kuusi kohtuullisesti osattua kieltä!"
--- Ylä­kou­lus­ta saak­ka olen kuul­lut vii­sail­ta opin­to-oh­jaa­jil­ta ja muil­ta ai­kui­sil­ta, et­tä kie­liä ei voi kos­kaan opis­kel­la lii­kaa. Työ­mark­ki­nat ja niin edel­leen. Nä­mä ovat hö­pö­pu­hei­ta kah­des­ta syys­tä.

En­sik­si: kie­len opis­ke­lu kou­lus­sa tuot­taa vaa­ti­mat­to­mia tu­lok­sia, ja sik­si se on hu­kat­tua ai­kaa. Tä­män to­dis­ta­vat ar­ki­ko­ke­mus ja muu­ta­man vuo­den ta­kai­nen Ti­las­to­kes­kuk­sen tut­ki­mus. Pak­ko­ruot­sis­ta huo­li­mat­ta vain nel­jä pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta kat­soo käyt­tä­vän­sä ruot­sia su­ju­vas­ti. Sak­saa, rans­kaa ja ita­liaa suo­ma­lai­set osaa­vat mie­les­tään käyt­tää lä­hes ai­noas­taan "tu­tuis­sa ja yk­sin­ker­tai­sis­sa ti­lan­teis­sa". ---

Toi­sek­si: --- kie­liin ku­lu­va ai­ka ni­men­omaan on muus­ta pois. Nel­jän­nes suo­ma­lai­sis­ta kou­lu­lai­sis­ta – 15 000 las­ta – va­lit­see vuo­sit­tain yli­mää­räi­sen A2-kie­len pe­rus­kou­lus­sa. Heis­tä ku­kin lu­kee kiel­tä noin 450 tun­tia. Ku­vi­tel­laan, hy­vä lu­ki­ja, et­tä sai­sit nyt ai­kui­se­na 450 tun­tia ai­kaa ke­hit­tää it­seä­si ku­ten ha­luat. Aloit­tai­sit­ko sub­junk­tii­vis­ta ja ge­run­dis­ta?

Vaik­ka päät­täi­sit opis­kel­la kie­liä, voi­si­ko ny­kyään ol­la syy­tä vil­kais­ta esi­mer­kik­si jo­tain oh­jel­moin­ti­kiel­tä? Tai pa­nos­taa ta­lou­den kie­leen, ku­ten kan­san­ta­lous­tie­tee­seen? Ihan vaik­ka pa­ri­kym­men­tä tun­tia vain. Tä­hän huu­de­taan, et­tä on­han kie­len opis­ke­lu ai­na myös kult­tuu­rin opis­ke­lua. Vas­taan, et­tä kyl­lä, 450 tun­tia eri kult­tuu­rien opis­ke­lua oli­si ke­nel­le vain mit­taa­mat­to­man ar­vo­kas­ta. Ha­lu ym­mär­tää vaik­ka­pa ve­nä­läis­tä it­se­tun­toa on yk­si asia. Ja se on eri asia kuin op­pi­tun­nin aluk­si ka­se­til­ta soi­tet­tu Ka­lin­ka, jon­ka jäl­keen men­nään­kin sit­ten yk­si­kön pre­po­si­tio­naa­liin.

Ker­tauk­se­na: vie­ras­ta kiel­tä ei kan­na­ta opis­kel­la ke­vein pe­rus­tein, sil­lä tu­lok­set ovat to­den­nä­köi­ses­ti hei­kot ja ai­ka on pois muun op­pi­mi­sel­ta. ---

Il­mi­sel­vä poik­keus nu­me­ro yk­si on eng­lan­ti. Jos mi­nun pi­täi­si va­li­ta, osaan­ko kuut­ta kiel­tä koh­ta­lai­ses­ti vai eng­lan­tia eri­no­mai­ses­ti, va­lit­si­sin jäl­kim­mäi­sen. ---

Toi­nen poik­keus on mi­kä ta­han­sa muu­kin kie­li, jo­ta oi­keas­ti osaa lu­kea ja pu­hua. Kou­lus­sa kel­paa op­pia kie­len teo­riaa, mut­ta lo­pul­ta on py­rit­tä­vä kie­li­alueel­le vaik­ka työn­te­ki­jäk­si tai vaih­to-op­pi­laak­si. ---

NRR
Viestit: 9013
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Re: Pakkoruotsin kriitikkojen tähtikommentteja vuosien varrelta

#5 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 17.10.2020 22:02

2017 maaliskuisen hesarin mielipidepalstalla kielten ja kansainvälisyyskasvatuksen opetusneuvokset ottivat kantaa pakkoruotsin purkamiseksi:
Toimittaja Marjukka Liiten kirjoitti Helsingin Sanomissa (19.2.), että kielitaito kaipaa uutta loikkaa. Olemme samaa mieltä. Suomen kielipolitiikan perusrakenne luotiin lähes 50 vuotta sitten peruskoulujärjestelmään siirryttäessä.

Useimmat suomenkieliset oppilaat alkoivat opiskella äidinkielen jälkeen ensin englantia ja myöhemmin ruotsia. Neljäs kieli oli mahdollista aloittaa peruskoulussa tai lukiossa, mutta neljännen kielen opinnot jäävät herkästi kesken.

Suomen kielitaitovaranto alkaa kuitenkin monipuolistua vasta opiskelijan neljännestä kielestä lähtien. Toivomme lukijan pohtivan, miten moni hänen lähipiirissään on saavuttanut neljännessä kielessään niin hyvän kielitaidon, että sillä voi oikeasti tehdä vaativaa työtä.

Kielitaitovarannon monipuolistuminen jo kolmannesta kielestä lähtien on Suomen ja suomalaisten etu. Nyt olemme lukinneet kielitaitovarannon kahteen vähän puhuttuun kieleen ja yhteen maailmankieleen. Pohjoismaiden ulkopuolella suomella ja ruotsilla on vähän käyttöä. Suomen kielitaitovarannon korjaaminen edellyttää ruotsin kielen pakollisuudesta luopumista.

Tiedämme hyvin, että tämän mielipiteen esittäjät leimataan sivistymättömiksi moukiksi. Otamme riskin. Ruotsin kieli, pohjoismaiset arvot ja pohjoismainen yhteistyö ovat arvokkaita asioita Suomelle. Tästä ei kuitenkaan seuraa, että kaikkien suomalaisten pitäisi opiskella ruotsia pakollisena kielenä.

Kansainvälisen yhteistyön edellyttämät kielitaitotarpeet ovat muuttuneet 50 vuodessa radikaalisti. Myös tietämys kielenoppimisesta on mullistunut. Nyt tiedämme, että kielen opiskelu kannattaa aloittaa varhain.

Suomessa tarvitaan myös saksan, venäjän, ranskan ja espanjan osaajia. Osa väestöstä voisi hankkia kohtuullisen kielitaidon kiinassa, japanissa tai arabiassa. Jokaista suomenkielistä ei tule enää pakottaa lähes identtiseen kielitaitoprofiiliin.

Anna-Kaisa Mustaparta

Liisa Jääskeläinen

opetusneuvoksia, eläkkeellä, Helsinki
http://www.hs.fi/mielipide/art-2000005116136.html

Tätä olen odottanut kymmenen vuotta!

Tämän jälkeen ei enää voida sanoa, että alan asiantuntijat kannattava pakkoruotsia ja ettei se ole poissa mistään!

Nämä ovat alan kovimmat leidit - se että heidän oli jäätävä eläkkeelle voidakseen sanoa tämän ääneen, kertoo jotain painostuksen kovuudesta.

Opetusneuvokset palasivat vielä mielipidepalstalle:
http://www.hs.fi/mielipide/art-2000005214629.html
HALLITUKSEN suunnitelma ruotsin kielen valinnaisuuden kokeilemisesta on oikean­suuntainen. Muiden oppilaalle vieraiden kielten kuin englannin ja ruotsin opiskelu on ollut laskusuunnassa jo pitkään, mikä on johtanut maamme kielivarannon supistumiseen.

Kahden vuosikymmenen kuluessa toteutetut kieltenopiskelun monipuolistamisohjelmat ovat tuottaneet vain lyhytkestoisia tuloksia.

Jotta perheet uskaltaisivat valita ruotsin sijaan muita kieliä, korkeakoulujen opinto-ohjelmia ja virkamiesten kielitaitovaatimuksia on muutettava kokeiluun osallistuvien oppilaiden osalta.

Samalla on aika alkaa miettiä kieliohjelman radikaalimpaa muutosta. Seuraavassa teesimme kieliohjelman muuttami­seksi:

1. Englannin tulee olla kaikille pakollinen kieli. Ilman englannin taitoa ei nykymaailmassa selviä.

2. Ruotsin kieli tulee muuttaa valinnaiseksi suomenkielisille. Pakollisuutta perustellaan viime kädessä sillä, että maamme ruotsinkieliset ovat oikeutettuja omakielisiin viranomaispalveluihin. Tämän perusteella ruotsin osaamista edellytetään kaikilta korkeakoulutetuilta riippumatta siitä, missä päin maata he työtään tekevät.

Kaikissa peruskouluissa on tarjottava ruotsille vaihtoehdoksi vähintään yksi kieli. Samalla on korjattava lainsäädäntöä niin, että ruotsin osaamista ei enää edellytetä kaikissa viroissa eikä ruotsin tule olla pakollisena korkeakouluopinnoissa.

3. Sekä peruskoululaisia että lukiolaisia tulee rohkaista monipuolisiin kieliopintoihin. Työ­elämässä on matalampi kynnys jatkaa jo kouluaikana opiskeltuja kieliä kuin aloittaa kokonaan uusia. Nykyinen keskipitkän ruotsin oppimäärä ei riitä tuottamaan akateemisissa ammateissa tarvittavaa kielitaitoa. Tästä kertoo Vaasan ja Seinä­joen sairaaloiden päivystyksestä käyty keskustelu.

On määriteltävä tehtävittäin ja paikkakunnittain virat, joissa ruotsin taitoa tarvitaan ja edellytetään.

Samalla, kun ruotsi muutetaan valinnaiseksi, on keski­pitkän kielen tuntimäärää korotettava niin, että tuntien vähimmäismäärä peruskoulussa ja lukiossa olisi noin 600 nykyisen 418 sijaan. Se nostaisi osaamisen uudelle tasolle.

NRR
Viestit: 9013
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Re: Pakkoruotsin kriitikkojen tähtikommentteja vuosien varrelta

#6 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 21.10.2020 13:27

Pär Stenbäck ei ole pakon kriitikko, mutta omilleen rehellinen kevään 2020 tv-haastattelussa:
Pär Stenbäck tv:ssä: Elämme muutosvaihetta, luovutaan siitä, että kaikki toimii ruotsiksi

Ruotsi on jo jäämässä kotikieleksi pääkaupunkiseudulla, sanoo Stenbäck ja jatkaa, ettei se tarkoita mitään katastrofaalista, kunhan ruotsinkielisiin kouluihin löytyy riittävästi ruotsinkielisiä ja kaksikielisiä oppilaita.

Stenbäck: "Elämme sopeutumisvaihetta matkalla johonkin uuteen, missä joudutaan luopumaan siitä, että kaikki toimii myös ruotsiksi."

Hän puhuu omasta perheestään, lastenlapsesta maailmalla, ja arvelee, että suomenruotsalaiset ovat jatkossa yhä enemmän hajallaan maailmalla, aivan kuin libanonilaiset, juutalaiset ja armenialaiset, eivätkä palaa Suomeen.

https://areena.yle.fi/1-50158008

Kohta 25:40

NRR
Viestit: 9013
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Re: Pakkoruotsin kriitikkojen tähtikommentteja vuosien varrelta

#7 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 21.10.2020 13:42

Tässä hesarin keskustelusta 31.10.2009 otettu kommentti, joka vie vuoteen 2001:
Tavallinen ihminen oppii elämänsä aikana puhumaan äidinkielensä lisäksi yhtä tai korkeintaan kahta vierasta kieltä. Kysymys ei ole kyvyn vaan ajan puutteesta. Kuka tahansa pystyisi puhumaan useampiakin kieliä, jos olosuhteet luotaisiin sellaisiksi, että kielten oppiminen olisi hänen ensisijainen tehtävänsä. Mutta tällaisia olosuhteita ei tavallisella ihmisellä ole. Ei sellaisia ole kielentutkijallakaan. Itse olen ammatiltani kielen tutkija.

Nuoruudessani puhuin ruotsia sujuvasti, koska seurustelin ruotsinkielisen neitokaisen kanssa. Sittemmin tämä taito on unohtunut, ja käydessäni Ruotsissa esitelmöintimatkoilla puhun nykyään pelkästään englantia.

Kielentutkijalle ruotsi on siis hyödytön, mutta ei toki haitallinen kieli. Tavalliselle suomalaiselle se sitä vastoin ei ole vain hyödytön vaan suorastaa haitallinen kieli. Miksi? Siksi että se vie aikaa muiden, hyödyllisten kielten opiskelulta. Tämä argumentti on esitetty yhä uudestaan ja uudestaan. Ja aivan yhtä monta kertaa se on haluttu ymmärtää väärin. Ruotsin kielen opetuksen puolustajat tuovat aina esiin sen, että ruotsin oppiminen ei sinänsä rajoita kykyä oppia muita kieliä. Tämä on totta, mutta menee asian ohi. Kuten jo edellä sanoin, kyseessä ei ole kyvyn vaan ajan puute.

Jos ruotsi on suomalaisille hyödytön kieli, niin miksi sitä sitten opetetaan pakollisesti? Mitään todellista syytä tähän ei ole. Syyksi ei nimittäin riitä se, että ennen vanhaan Ruotsin kuningaskunta hallitsi Suomea. Se oli silloin, mutta nyt on toisin. Ketkä sitten ovat syypäitä siihen, että pakkoruotsista ei vieläkään ole päästy eroon? Kierot poliitikot, ketkäpä muutkaan. RKP riippuu mukana hallituksessa kuin hallituksessa ainoana päämääränään ruotsin kielen nykyisen aseman säilyttäminen. Ja jokaiselle pääministerille RKP:n mukanaolo hallituksessa on tärkeämpi kuin suomenkielisten etu.
Professori Esa Itkonen, Turun yliopiston yleisen kielitieteen professori (Tyrvään Sanomat 4.8.2001)

Miten voi olla, että pakkoruotsia on venytetty tähän päivään - ja samalla, kun sitä on asiallisesti perustellen kritisoitu ja enemmistö on sen halunnut purkaa, pakkoruotsi onkin vain lujittunut ja lisääntynyt? Miten?

NRR
Viestit: 9013
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Re: Pakkoruotsin kriitikkojen tähtikommentteja vuosien varrelta

#8 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 21.10.2020 13:45

Satakunnan kansan ex-päätoimittaja Esko Teikari avoimena: Pitäisi olla kanttia toteuttaa itsenäisen maan kielipolitiikkaa – yksinkertaisinta olisi siirtyä yhteen viralliseen kieleen
https://www.satakunnankansa.fi/a/5f67e8 ... c515581e69

NRR
Viestit: 9013
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Re: Pakkoruotsin kriitikkojen tähtikommentteja vuosien varrelta

#9 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 21.10.2020 13:46

Iltasanomien Timo Haapala kapinoi avoimesti pakkoruotsia vastaan 2019.

Hyvä pääkirjoitus:
Ruotsista ei pidä tehdä pakollista ylioppilaskirjoituksissa
https://www.is.fi/paakirjoitus/art-2000006132298.html

Ja pakon puolustajan twiittiin
"Ruotsi on helppo toinen kotimainen kieli."
Haapala twiittaa takasin
"Ja tarpeeton."

Wau ja kiitos!

NRR
Viestit: 9013
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Re: Pakkoruotsin kriitikkojen tähtikommentteja vuosien varrelta

#10 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 21.10.2020 13:51

2012 Perussuomalaiset halusivat selvittää, mitä ruotsi kansalliskielenä maksaa maalle.

Ruotsinkielinen eduskuntaryhmä katsoi ehdotuksen olevan syvästi loukkaava Suomen ruotsinkielistä väestöä kohtaan.

Ryhmän mielestä kunnioitusta perustuslaissa annettuja oikeuksia kohtaan ei voida mitata rahassa ja yhteiskunnallinen hyöty maan kaksikielisyydestä on kiistaton.

alkuperäinen teksti:
Svenska riksdagsgruppen anser att Sannfinländarna lagom till kommunalvalet avslöjar sina mörkare sidor. I sin skuggbudget vill Sannfinländarna nämligen utreda vad svenskan som nationalspråk kostar landet.
I samband med sin ”skuggbudget” passar partiet på att rikta ett frontalangrepp mot det ena nationalspråket, svenskan, skriver Svenska riksdagsgruppen i ett uttalande.
Svenska riksdagsgruppen finner förslaget djupt sårande för den svenska befolkningen i Finland.
Gruppen anser att respekt för grundläggande rättigheter kan inte mätas i pengar och den samhälleliga nyttan av landets tvåspråkighet är obestridlig.

http://svenska.yle.fi/artikel/2012/10/1 ... arna-sarar

NRR
Viestit: 9013
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Re: Pakkoruotsin kriitikkojen tähtikommentteja vuosien varrelta

#11 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 21.10.2020 13:52

Monikulttuurisuustutkija Pasi Saukkonen on kritisoinut pakkoruotsia moneen otteeseen.

2018 Saukkosen näkemys hesarissa oli toimituksen keinoin piilotettu avoimeen pakon kritiikin vähättelyyn, mutta se silti löytyi: nykyinen ruotsin kielen opetuksen järjestelmä on jatkuvan arvostelun kohde, siksi siitä olisi järkevä luopua ja alkaa keskustella muista vaihtoehdoista...

https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005886586.html

NRR
Viestit: 9013
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Re: Pakkoruotsin kriitikkojen tähtikommentteja vuosien varrelta

#12 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 21.10.2020 13:54

Ohjaaja Jari Halonen puhui radiossa 2012:
Meillä on tuhat vuotta vanha ilmentymä, josta ei ikään kuin pääsis eroon, sen takia että se on esim. tabu, siitä ei uskalla kukaan poliitikko uskalla sanoa mitään, koska se saa leiman siitä ja se olisi poliittinen itsemurha --- 
Mistä hän puhui? Mitä hän pelkäsi?
Fiksut suomenruotsalaiset eivät ole kiinnostuneita, mutta ns. vasallit pyrkivät leimaamaan --- perussuomalaiseksi, nationalistiksi, rasistiksi. --- Se on todella paha juttu, se on koko meidän kulttuurille paha, koska se estää keskustelua --- Edustuksellisessa demokratiassa keskustelu on ainoa keino, jolla mennään eteenpäin ---
Miten tabu on luotu?
Suomenruotsalaiset haluavat eriytyä suomalaisista --- suomenruotsalaisessa koulujärjestelmässä historiassa opetetaan eri tavalla kuin mikä on totta tai mitä suomenkielisessä koulussa opetetaan --- suomenruotsalaisnationalismi näkyy --- sen vuoksi he eivät ymmärrä, he luulevat että he ovat tuoneet tänne kaiken hyvän --- heidät ehdollistetaan tähän --- ne kaikki fiksut suomenruotsalaiset sanoo, että emmä rupee riitelemään sukulaisten kanssa, mutta mä ihmettelen koska te heräätte ---
Miten eteenpäin?
Meidän on pakko politisoitua tässä asiassa -- HS ja osittain Yle on RKP:läinen media --- Ongelma on rakenteellinen ja se on hyvin syvällä --- politikointia peloilla --- Tässä täytyy uskaltaa sanoa --- Poliittisen kulttuurin pitäis muuttua --- demokraattisessa valtiossa eletään demokraattisesti, uskon hyvyyteen ja oikeudenmukaisuuteen ---
Samoja sävyjä kielten opetusneuvoksilta 2017, toki hillitymmin ja akateemisin sanakääntein:
--- "Suomen kielitaitovarannon korjaaminen edellyttää ruotsin kielen pakollisuudesta luopumista. Tiedämme hyvin, että tämän mielipiteen esittäjät leimataan sivistymättömiksi moukiksi. Otamme riskin."
---
Puhuessaan aiheesta televisiossa toinen näistä opetusneuvoksista muistutti, että nykyinen kieliohjelma on rakennettu taannoin 70-luvulla: ruotsi on pakollinen ja englanti ei, ruotsin pakollisuus johtaa siihen, että meillä luetaan vähemmän muita kieliä.

Opetusneuvos nosti esiin toisenkin ajankohtaisen haasteen: myös maahanmuuttajien kielitaidon hyödyntämisessä on ongelmia, kun heidänkin tulee opiskella ruotsia.

Opetusneuvos puhui varsin suoraan: ruotsin pakollisuus on tabu, josta on vaikea puhua – vasta eläkkeelle jäätyään heilläkin oli mahdollisuus sanoa asiasta jotain, sillä ruotsin asema on poliittinen kysymys ja virkamiehen on oltava samaa mieltä hallinnon linjan kanssa tai oltava hiljaa!!!

--- kolme pakollista vierasta kieltä kaikille ei ole realismia
Samat viittaukset sensuuriin, kostoon, mustamaalaamiseen, poliittiseen tabuun...

Tämä on rahvaan yhteinen kokemus, kun uskaltaudutaan riisumaan viran, etenemisen ja rahoituksen vaatimat liturgiat...

NRR
Viestit: 9013
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Re: Pakkoruotsin kriitikkojen tähtikommentteja vuosien varrelta

#13 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 21.10.2020 13:59

Jaska Häkkisen laskelma 2014: ei ruotsinkielisiä palveluja voida todellisuudessa enää ylläpitää
Hyvät ruotsinkieliset, teitä on huijattu!

 Teille uskotellaan, että pakkoruotsin avulla suomenkieliset saavuttavat viranomaistehtäviin ja muihin palvelutehtäviin riittävän kielitaidon ruotsin kielessä. Tämä ei pidä paikkaansa
. Tyydyttävän ruotsin kielen tason, joka oikeuttaa toimimaan viranomaistehtävissä kunnissa, joissa suomi on enemmistökieli, saavuttaa vain yksi suomenkielinen sadastayhdeksästätoista (1/119 = 0,84 %).

 Erinomaisen ruotsin kielen tason, joka oikeuttaa toimimaan viranomaistehtävissä kunnissa, joissa ruotsi on enemmistökieli, saavuttaa enää aivan mitätön murto-osa. Ja sekin edellyttää oma-aloitteista, jatkuvaa ruotsin kielen käyttämistä.

 Mutta RKP on tietysti kaiken tämän koko ajan tiennytkin. Kun vuonna 2010 Kokkolan seudun palveluja haluttiin yhdistää Oulun suuntaan, RKP esti tämän vedoten siihen, etteivät ruotsinkieliset palvelut toteudu siellä. Keskustan Mari Kiviniemi ehdotti, että Oulun viranomaiset kurssitettaisiin riittävälle taitotasolle ruotsin kielessä, mutta RKP tyrmäsi idean – se tiesi, ettei riittävän kielitaidon hankkiminen onnistu yhdessä vuodessa edes intensiivikurssein. Eihän ylioppilaskirjoituksissa edes kuuden vuoden säännöllisen opiskelun jälkeenkään kuin aivan mitätön prosentti saavuta ruotsin kielessä tyydyttävää taitotasoa! Niinpä Kokkolan seutu suuntautui Vaasaan, missä on riittävästi ruotsinkielisiä viranomaistehtävissä.

Miksi kansa pakkoruotsitetaan?

 Usein nähdään väite, että pakkoruotsilla turvataan ruotsinkieliset viranomaispalvelut. Aiemmin olen jo osoittanut, ettei pakkoruotsi ole yli 40 vuoden aikanakaan onnistunut merkittävästi nostamaan ruotsinkielisten palvelujen tasoa suomenkielis-enemmistöisissä kunnissa. Nyt syykin on selvä: pakkoruotsitetuista suomenkielisistä alle prosentti saavuttaa edes tyydyttävän taitotason ruotsin kielessä.

 RKP ja hallitus tietävät, ettei pakkoruotsitetun suomenkielisen ruotsin taito riitä – silti ne jatkavat valheen ylläpitoa. Käytännössä suomenkielisiä pakkoruotsitetaan täysin turhaan, koska he eivät edes kelpaa ruotsinkielisten palvelijoiksi. Senkin ajan olisi voinut käyttää jonkin sellaisen kielen opiskeluun, jota ihminen itse olisi kokenut tarvitsevansa enemmän.

 Ruotsinkielisille puolestaan luodaan valheellinen illuusio siitä, että pakkoruotsitettujen suomenkielisten avulla saadaan ylläpidettyä ruotsinkielisiä palveluja. Ruotsinkielisiä pidetään todellisuuspakoisessa uskomuskuplassa sen sijaan, että heille kerrottaisiin totuus: ruotsinkielisten palvelujen turvaaminen on täysin ruotsinkielisten omalla vastuulla.

 Pakkoruotsissa häviävät kaikki: suomenkieliset opiskelevat turhaan kieltä, jota 2/3 heistä ei laske kahden tärkeimmän vieraan kielen joukkoon. Ruotsinkielisille valehdellaan päin naamaa, vaikka olisi ehdottoman tärkeää kertoa heille, että heidän täytyy itse palvella toisiaan. Jokainen valheessa eletty vuosi tuo vääjäämättä lähemmäksi sen hetken, jonka jälkeen on tunnustettava, ettei ruotsinkielisiä palveluja voida todellisuudessa enää ylläpitää.

 Ruotsinkieliset saavat kiittää RKP:tä siitä, että sen sijaan, että tärkeälle ongelmalle olisi tehty jotain, heille onkin valehdeltu, ettei mitään ongelmaa ole. Tämä on taas uusi peruste sille, miksi ruotsinkielisten ei kannata äänestää RKP:tä; aiemmin olen jo esittänyt muita perusteita.

Tämä ei hyödytä ketään.

Tässä ei ole mitään järkeä.

http://jaska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1 ... itaitotaso

Kiitos Jaska!

Uusi kielipolitiikka
Viestit: 1353
Liittynyt: 08.12.2017 17:48
Paikkakunta: Global
Viesti:

Re: Pakkoruotsin kriitikkojen tähtikommentteja vuosien varrelta

#14 Lukematon viesti Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka » 21.10.2020 17:02

Mutta..
Kukaan ei sano suoraan,
mistä lopulta on kyse.

Kyse on uhrauksista!

Suomalainen kansa on joutunut tekemään uhrauksia Ruotsille,ruotsalaisuudelle,ruotsin kielelle ja suomenruotsalaisille jo vuosisatojen ajan.

Miksi suomalaisen kansan,
Suomen tosiasiallisen alkuperäiskansan, virallisesti tunnustetun alkuperäiskansan saamelaisten ohella, täytyy edelleen tehdä uhrauksia
ruotsin kielen,ruotsalaisuuden ja suomenruotsalaisten eteen?

Kuinka kauan suomalaisen alkuperäiskansan on vielä jatkettava uhrausten tekemistä ruotsalaisuuden hyväksi?

Ruotsalaiset eivät ole koskaan joutuneet eivätkä edelleenkään joudu tekemään uhrauksia suomen kielen,
suomalaisuuden eivätkä Suomen hyväksi.

Miksi Suomen poliittinen eliitti ylläpitää tällaista kieleen perustuvaa hierarkiajärjestelmää?

Miten suomalaiseen alkuperäiskansaan kuuluvan voidaan edes kuvitella alistuvan tällaiseen ruotsalaisuudelle uhraamiseen?

Kuinka kauan poliittinen eliitti aikoo jatkaa tätä uhraamisvaatimustaan?

TK
Viestit: 2235
Liittynyt: 19.11.2008 01:26

Re: Pakkoruotsin kriitikkojen tähtikommentteja vuosien varrelta

#15 Lukematon viesti Kirjoittaja TK » 23.11.2020 03:30

Monet poliitikot ja talouselämän toimijat hyötyvät jollakin tavalla, kuka milläkin tavalla, julkisesti esitetystä pakkoruotsi-systeemin kannattamisesta. Julkinen kannattaminen ei aina merkitse sitä, että kannattaja todellisuudessa uskoisi pakkoruotsituksen olevan järkevää toimintaa, tai vastaavan Suomen todellista kielitilannetta.

Esim. vaikka Ahtisaari ja ns. Ahtisaaren paperi, jolla pakkoruotsituksen koventamista kovasti on perusteltu. On avoin kysymys, mikä Ahtisaaren todellinen kanta on pakkoruotsiin.

https://www.simplesite.com/Tala/13312245?i=40163132

Vastaa Viestiin