Virkaruotsi edelleen poliittis-ideologinen aine

Tämä alue on avoin kaikille rekisteröityneille käyttäjille. Muille alueille voivat kirjoittaa vain yhdistyksen jäsenet.
Viesti
Julkaisija
Ajatuspaja
Viestit: 674
Liittynyt: 07.01.2015 12:02

Virkaruotsi edelleen poliittis-ideologinen aine

#1 Lukematon viesti Kirjoittaja Ajatuspaja » 01.12.2017 20:59

Sivistysvaliokunnan mietintö 1.12.2017
Toiselta asteelta korkeakouluopintoihin edettäessä toisen kotimaisen kielen opiskelematta jättäminen saattaa olla ongelmallista, koska toisen kotimaisen kielen osaaminen on vaatimuksena korkeakouluopinnoissa. Siten toisen kotimaisen kielen osaamattomuus madaltaa valmiuksia korkeakouluopintoihin. Korkeakouluopintojen aikana toisen kotimaisen kielen oppiminen muutamassa vuodessa alkeista lähtien kuormittaa opiskelijan jaksamista, mikä edellyttää korkeakoululta merkittäviä tukipalveluja. Tämän vuoksi valiokunta pitää tärkeänä, että opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee toteutustavat riittävän kielitaidon saavuttamiseksi korkeakouluopintojen aikana siten, ettei siitä aiheudu taloudellisia rasituksia sen enempää opiskelijalle kuin korkeakoulullekaan. Toisen kotimaisen kielen opiskelumahdollisuuksien turvaamiseen liittyykin lakiehdotuksen 9 §:n mukainen opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus korkeakouluopintojen tukemiseksi. Perustuslakivaliokunta kiinnittää huomiota avustuksen myöntämisen harkinnanvaraisuuteen, ja toteaa, että ottaen huomioon sääntelyn liittymät yhdenvertaisuuteen ja kielellisiin perusoikeuksiin tällaisten opiskelumahdollisuuksien turvaamisesta tulisi säätää täsmällisesti lailla. Sivistysvaliokunta ehdottaa yksityiskohtaisista perusteluista tarkemmin ilmenevät muutokset lakiehdotuksen 9 §:ään.
9 § https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mieti ... +2017.aspx
Avustus korkeakouluopintojen turvaamiseksi
Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustuksia toisen kotimaisen kielen tukikurssien järjestämiseen korkeakouluissa kokeiluun osallistuneiden toisen kotimaisen kielen opiskelumahdollisuuksien turvaamiseksi heidän suorittaessaan korkeakouluopintoja. Tarkempia säännöksiä tässä pykälässä tarkoitetuista valtionavustusten myöntämisen edellytyksistä voidaan antaa opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella.
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mieti ... +2017.aspx

Korkeakoulujen virkaruotsista luopumiseen ei riittänyt rohkeutta vieläkään.
Sivistysvaliokunnan lausunto hirttäytyy virkamiesruotsin pyhyyteen.

Kukaan ei kuitenkaan vieläkään sano suoraan, mitä virkamiesruotsilla tavoitellaan.

Mitä sillä tavoitellaan ?


Osvittaa antaa RKPn Henriksson:
Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson vastaa puhelimeen lentokentältä.

Voisiko hän selventää seinäjokelaisille sairaanhoitajaopiskelijoille, miksi heidän on päntättävä oman alansa erikoissanastoa ja suoritettava lakisääteinen ruotsinkielen tentti, jos se ei anna valmiuksia palvella ruotsinkielellä?

”Sen takia, että se on ensimmäinen askel siihen, että he osaavat tulevaisuudessa vieläkin paremmin ruotsia”, Henriksson sanoo.

”Minusta on hienoa, että opiskelijat haluavat panostaa ruotsin kieleen.”
Henrikssonin mukaan virkamiesruotsi on vasta vähimmäistaso, joka ei turvaa ruotsinkielisen vähemmistön perustuslaillisia oikeuksia saada palveluja omalla kielellään.
Ja toisaalla

Teologian opiskelijoille suunnattu, tutkintoon kuuluva ruotsin kielen opintojakso toteutetaan keväällä 2018 uudella tavalla. Pilotissa yliopistotutkintoon kuuluva ruotsin kielen opintojakso ja Nordisk teologi -luentosarja linkitetään yhteen. Luentosarjasta vastaavat Lauri Thurén ja Esko Ryökäs. Kielikeskuksen puolelta hankkeen toteutuksesta vastaa Päivi Kammonen, jonka vetämällä ruotsin kielen opintojaksolla opiskelijat opiskelevat ja kertaavat ruotsin kieltä ja keskeistä sanastoa, ja näin valmistautuvat ruotsinkieliseen luentosarjaan. Luentosarjan käynnistyttyä ja sen jälkeen ruotsin kielen opintojaksolla käydään läpi luentojen tematiikkaa ja ongelmallisia kohtia nimenomaan kielen näkökulmasta.

Teologian ja ruotsin kielen opintojen integrointihankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli, jossa yliopistotutkintoon kuuluvat ruotsin kielen opinnot kytkeytyvät suoraan oman tieteenalan opintojaksoon. Sekä ruotsin kielen että teologian opinnot toteutetaan siis yhtä aikaa, ja molemmilla opintojaksoilla on sekä omia että yhteisiä osaamistavoitteita ja arviointikriteerejä. Hankkeessa luodaan ruotsin ja teologian yhteinen työskentelytila verkko-oppimisalustalle, suunnitellaan opintojaksojen yhteiset sisällöt ja materiaalit, videoidaan teologian luennot ja jaetaan ne opiskelijoiden käyttöön, sekä suunnitellaan sähköinen lopputentti.http://www.uef.fi/-/uusi-tapa-ruotsin-o ... joensuussa

Ajatuspaja
Viestit: 674
Liittynyt: 07.01.2015 12:02

Re: Virkaruotsi edelleen poliittis-ideologinen aine

#2 Lukematon viesti Kirjoittaja Ajatuspaja » 02.12.2017 21:00

Ammattikorkeakoulut näyttäisivät olevan tolkullisempia suhtautumisessaan ruotsista vapauttamiseen..
Kieliopinnoista vapauttaminen

Keskusteluissa kävi ilmi, että opiskelijoiden ohjaamisessa ja kieliopinnoista vapauttamisessa on erilaisia käytäntöjä eri ammattikorkeakouluissa.

Hyviin käytäntöihin kuuluu, että opiskelijoita tiedotetaan jo opintojen alussa kieliopinnoista ja kielitaitovaatimuksista.

Samoin se, että heti opintojen alussa selvitetään opiskelijan mahdollisuudet saavuttaa tutkintoon vaadittu kieliosaaminen opintojen aikana.
Ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvästä kielitaidosta säädetään Valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista (1129/2014 § 7).

Ammattikorkeakoulujen tuottama kieli- ja viestintäosaaminen kuvataan Kansallisessa tutkintojen ja osaamisen viitekehyksessä NQF, joka perustuu eurooppalaiseen viitekehykseen. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen tulee osata viestiä riittävästi suullisesti ja kirjallisesti ammattialansa viestintätilanteissa ja kyetä itsenäiseen kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen.

Opiskelija voidaan kuitenkin vapauttaa asetuksen mukaisista kielitaitovaatimuksista esimerkiksi, jos hän ei ole koskaan aiemmin opiskellut tutkintoon vaadittavaa kieltä.

Vapautus on myös mahdollista niin sanotusta erityisestä syystä.
Koska vapauttamisen seurauksena korkeakoulusta valmistuneen mahdollisuudet hoitaa koulutusta vastaavia tehtäviä heikentyvät, niin kieliopinnoista vapauttamiselle tulisi olla painavat syyt. Tämä kävi ilmi, kun kielten ja viestinnän vastuuopettajat selvittivät periaatteita kielitaitovaatimuksesta vapauttamiseen.

Oikeusministeriön kanta oli se, että koulutuksessa tulisi huolehtia siitä, että valmistuneilla on tosiasiassa kelpoisuus hoitaa koulutustaan vastaavia tehtäviä myös kielitaidon puolesta.

Vapautusperiaatteita ja niistä tiedottamista tulisikin selkiyttää ammattikorkeakouluissa.

Olisi myös tarpeen saada valtakunnalliset suositukset kieliopinnoista vapauttamiselle. Hyväksi todettu käytäntö on se, että kieltenopettajalta pyydetään aina lausunto opiskelijan vapautushakemukseen, ja että se otetaan huomioon päätöksenteossa.
https://blogi.eoppimispalvelut.fi/lumen ... etukselle/

Ajatuspaja
Viestit: 674
Liittynyt: 07.01.2015 12:02

Re: Virkaruotsi edelleen poliittis-ideologinen aine

#3 Lukematon viesti Kirjoittaja Ajatuspaja » 02.12.2017 21:24

Kielikokeiluun osallistuvat ainakin näyttäisivät saavan vapautuksen tämän pykälän nojalla myös yliopistossa.
Vapautus toisesta kotimaisesta kielestä

Jos opiskelijalle määrittyy suomi tai ruotsi koulusivistyskieleksi, mutta hänellä ei ole suoritettuna vaadittua lukion oppimäärää toisen kotimaisen kielen opintoja (vähintään 5 kurssia toisen kotimaisen kielen opintoja; päättötodistuksessa on tästä erillinen merkintä), voidaan opiskelija vapauttaa taidon osoituksesta viitaten vähäisiin aiempiin opintoihin.


Hakemukset toisen kotimaisen kielen taidon osoittamisesta vapauttamiseksi käsitellään opiskelijapalveluissa. Vapaamuotoiset hakemukset yhdessä lukion päättötodistuksen kanssa toimitetaan opiskelijapalveluiden päällikkö Minna Rannalle (minna.ranta@lut.fi).

HUOM! Opiskelija, jonka hakee ja saa vapautuksen toisesta kotimaisesta kielestä ei kuitenkaan voi saada tutkintotodistuksen liitteeseen merkintää lain (424/2003) 6§:n 1 momentin mukaisesta kielitaidon osoituksesta. Suomessa tämä kielitaidon osoitus vaaditaan julkisyhteisöjen henkilöstöltä, ts. se on vakituisen toimen/viran saamisen edellytys.
Tämä siis LUT eli Lappeenrannan teku.

Ajatuspaja
Viestit: 674
Liittynyt: 07.01.2015 12:02

Re: Virkaruotsi edelleen poliittis-ideologinen aine

#4 Lukematon viesti Kirjoittaja Ajatuspaja » 02.12.2017 21:36

Ruotsiin siis ei pidä koskea lainkaan, ellei halua siitä ikuista riesaa!

https://www.edilex.fi/uutiset/52288

AVOIN
Tätä uutista voi käyttää vapaasti. Muistathan kuitenkin mainita lähteen edilex.fi.
8.5.2017 15.15
Hallinto-oikeus: Dekaanin päätöksellä hylätä vapautushakemus toisen kotimaisen kielen taidon osoittamisesta ruotsin kielessä ei loukattu perustuslain yhdenvertaisuusperiaatetta

Hallinto-oikeus: Dekaanin päätöksellä hylätä vapautushakemus toisen kotimaisen kielen taidon osoittamisesta ruotsin kielessä ei loukattu perustuslain yhdenvertaisuusperiaatetta
Valittaja oli hakenut vapautusta toisen kotimaisen kielen taidon osoittamisesta ruotsin kielessä. Asiassa saadun selvityksen mukaan Aalto-yliopiston perustieteiden laitoksella tekniikan kandidaatin tutkintoa suorittavalla valittajalla on päättötodistus Sipoon lukiosta. Hänen

päättötodistukseensa on merkitty suomi äidinkielenä hyväksytysti suoritetuksi, minkä lisäksi hän on suorittanut ruotsin kielestä B1-tasolla 6 kurssia.

Hallinto-oikeus katsoi, että valittajan koulusivistyskieli on siten suomi ja näin ollen hänen tulee osoittaa toisen kotimaisen kielen taito ruotsin kielessä.

A ei esittänyt erityistä syytä kielitaitovaatimuksesta vapauttamiseksi. Hallinto-oikeus katsoi, ettei valituksenalaisella päätöksellä loukattu Suomen perustuslain 6 §:stä ilmenevää yhdenvertaisuusperiaatetta.

Ajatuspaja
Viestit: 674
Liittynyt: 07.01.2015 12:02

Re: Virkaruotsi edelleen poliittis-ideologinen aine

#5 Lukematon viesti Kirjoittaja Ajatuspaja » 02.12.2017 21:39

Hallinto-oikeus katsoi, että valittajan koulusivistyskieli on siten suomi ja näin ollen hänen tulee osoittaa toisen kotimaisen kielen taito ruotsin kielessä.
Ruotsi on siis rangaistus siitä, että saa sivistyksen suomen kielellä.

Ajatuspaja
Viestit: 674
Liittynyt: 07.01.2015 12:02

Re: Virkaruotsi edelleen poliittis-ideologinen aine

#6 Lukematon viesti Kirjoittaja Ajatuspaja » 02.12.2017 21:44

Aalto
https://into.aalto.fi/pages/viewpage.ac ... d=27631344

Toinen kotimainen kieli
Jos opiskelija on vapautettu toisen kotimaisen kielen opinnoista alemmissa koulutusasteissa (todistus vapautuksesta), voidaan opiskelija vapauttaa toisen kotimaisen kielen taidon osoituksesta viitaten aiempaan vapautukseen. Lisäksi jos opiskelijalle määrittyy suomi tai ruotsi koulusivistyskieleksi, mutta hänellä ei ole suoritettuna vaadittua lukion oppimäärää toisen kotimaisen kielen opintoja (vähintään 5 kurssia toisen kotimaisen kielen opintoja); päättötodistuksessa on tästä erillinen merkintä), voidaan opiskelija vapauttaa taidon osoituksesta viitaten vähäisiin aiempiin opintoihin. Hakemukset toisen kotimaisen kielen taidon osoittamisesta vapauttamiseksi käsitellään opiskelijan korkeakoulussa.
Tutkintovaatimuksista riippuen vapautuksen saanut opiskelija voi joutua suorittamaan tilalla muita kieliopintoja. Vaikka opiskelijan koulusivistyskieleksi ei määrittyisi suomi tai ruotsi, opiskelija voi kuitenkin halutessaan suorittaa suomen tai ruotsin toisen kotimaisen kielen kokeen. Opiskelija, jonka koulusivistyskieli ei ole suomi tai ruotsi, saa suoritetusta toisen kotimaisen kielen kokeesta opintosuoritusmerkinnän. Opiskelija, jonka koulusivistyskieli ei ole suomi/ruotsi ei kuitenkaan voi saada tutkintotodistuksen liitteeseen merkintää lain (424/2003) 6§:n 1 momentin mukaisesta kielitaidon osoituksesta.

Ajatuspaja
Viestit: 674
Liittynyt: 07.01.2015 12:02

Re: Virkaruotsi edelleen poliittis-ideologinen aine

#7 Lukematon viesti Kirjoittaja Ajatuspaja » 03.12.2017 09:57

Ohje nuorille

Älä koske ruotsin kieleen koulutusjärjestelmän sisällä edes pitkällä tikulla, koska "edes vähän" ruotsia koulutusjärjestelmässä aiheuttaa ikuisen ruotsivelvoitteen !

Valitse siis jokin muu, epäpoliittinen kansainvälinen kieli, heti kun valinnanvapauden aika koittaa.

Vastaa Viestiin