Pakkoruotsin oppimistulosten arvioinnin julkistamistilaisuus

Tämä alue on avoin kaikille rekisteröityneille käyttäjille. Muille alueille voivat kirjoittaa vain yhdistyksen jäsenet.
Viesti
Julkaisija
Uusi kielipolitiikka
Viestit: 2029
Liittynyt: 08.12.2017 17:48
Paikkakunta: Global
Viesti:

Pakkoruotsin oppimistulosten arvioinnin julkistamistilaisuus

#1 Lukematon viesti Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka » 16.03.2023 14:35

B1-ruotsin oppimistulokset perusopetuksen 9. luokalla, arvioinnin julkistamistilaisuus
22.3. klo 12:00 – 14:30
Karvi arvioi B1-ruotsin oppimistuloksia perusopetuksen 9. luokalla keväällä 2022, ja nyt on aika julkistaa arvioinnin tulokset.

Arvioinnissa selvitettiin, missä määrin oppilaat saavuttavat B1-ruotsille perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (OPH 2014) asetetut tavoitteet, ja mitkä oppilaiden taustatekijät ovat yhteydessä osaamiseen.

Arvioinnin avulla saamme ajankohtaista kansallista tietoa ruotsin kielen oppimistuloksista, oppilaiden käsityksistä ja ruotsin oppimisesta ja opetuksesta.

Lisäksi arvioinnin yhteydessä annetaan suosituksia B1-ruotsin osaamisen kehittämiseen. B1-ruotsin oppimistuloksia arvioitiin edellisen kerran vuonna 2008.

AIKA keskiviikko 22.3.2023 klo 12.00–14.30
PAIKKA Hakanimenranta 6, Auditorio ja TeamsOhjelma
Katso julkaisutilaisuuden ohjelma tästä (pdf).Ilmoittautuminen
Tilaisuus järjestetään Hakaniemenranta 6:ssa. Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 17.3.2023 tästä linkistä.

Tulosten julkistamisseminaaria voi seurata myös Teamsin välityksellä, Liity kokoukseen napsauttamalla tästä.

Uusi kielipolitiikka
Viestit: 2029
Liittynyt: 08.12.2017 17:48
Paikkakunta: Global
Viesti:

Re: Pakkoruotsin oppimistulosten arvioinnin julkistamistilaisuus

#2 Lukematon viesti Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka » 16.03.2023 14:37

Ilmoittautuminen
Tilaisuus järjestetään Hakaniemenranta 6:ssa. Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 17.3.2023 tästä linkistä.

Tulosten julkistamisseminaaria voi seurata myös Teamsin välityksellä, Liity kokoukseen napsauttamalla tästä.
https://karvi.fi/event/b1-ruotsin-oppim ... tilaisuus/

Uusi kielipolitiikka
Viestit: 2029
Liittynyt: 08.12.2017 17:48
Paikkakunta: Global
Viesti:

Re: Pakkoruotsin oppimistulosten arvioinnin julkistamistilaisuus

#3 Lukematon viesti Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka » 16.03.2023 14:45

Vähimmäistuntimäärän lisääminen vuosiluokilla 7–9 tarkoittaa, että perusopetuksen 9. luokan
loppuun mennessä oppilaat ovat opiskelleet B1-ruotsi vähintään 266 tuntia (nykyisin 228 tuntia).
Tämä tuntimäärä voidaan katsoa riittäväksi kouluarvosanaa 8 vastaavan hyvän osaamistason
(taitotaso A1.3) saavuttamiseksi perusopetuksen päättövaiheessa.
Verrattaessa A-englannin op-
pimistulosten arvioinnissa saavutettuihin tuloksiin vuonna 2018 (Härmälä 2019) valtaosa oppi-laista
saavutti A-englannissa hyvän osaamisen taitotason A2.1 opiskeltuaan 342 tuntia A-englantia (9
vuosiviikkotuntia). Vaikka B1-ruotsilla ja A1-englannilla on erilainen status nuorten elämässä,
voidaan tuloksia kuitenkin vertailla hyvän osaamisen taitotason saavuttamiseen tarvit-tavan
tuntimäärän osalta ainakin jossain määrin. Sen sijaan hyvän osaamisen taitotasoa ei ole syytä nostaa
tuntimäärän lisääntymisen myötä.
Tuntijaon uudistuksen yhteydessä tulee tarkistaa, että osaamisen eteneminen B1-ruotsissa muodostaa loogisen jatkumon luokalta 6 luokalle 9. Luonnosvaiheessa olevissa 6. vuosiluokan kritee-
reissä B1-ruotsin osaamistaso arvosanalle 9 on ehdotettu taitotasoksi A1.3, mikä tarkoittaa, että
erinomaisiin tuloksiin 6. vuosiluokan päättyessä yltäneen oppilaan ei tarvitse luokkien 7–9 aikana
juurikaan kartuttaa kielitaitoaan päästäkseen kiitettävään osaamiseen (A1.3/A2.1) vuosiluokan 9
lopussa. Tältä osin tuleekin tarkistaa 6. vuosiluokan päättöarvioinnin tavoitetaso kouluarvosanal-le 9
ja pohtia, voiko se olla taitotaso A1.2/A1.3 myös kehittyvän kielitaidon osa-alueiden Taito tulkita
tekstejä ja Taito toimia vuorovaikutuksessa osalta.
Yhden vuosiviikkotunnin lisääminen B1-ruotsiin ei kuitenkaan yksinään tuo ratkaisua jo vuosia
jatkuneeseen B1-ruotsin osaamisen heikkenemiseen (esim. OKM 2012, Juurakko-Paavola ym. 2013).
Osaamisen heikkeneminen on näkynyt esimerkiksi ylioppilastutkinnossa keskipitkän ruot-sin
tavoitetason laskuna (LOPS 2003 ja LOPS 2015). Tavoitetason laskuun toisella asteella on voi-
makkaasti yhteydessä se, että valtaosa oppilaista ei saavuta taitotasoa A1.3 vuosiluokan 9 lopus-sa
(Härmälä ym. 2023 tulossa; Tuokko 2008). Tästä puolestaan seuraa, että oppilaiden heikko
osaaminen perusopetuksen päättövaiheessa vaikeuttaa merkittävästi heidän mahdollisuuksiaan
jatkaa ruotsin opintojaan ja saavuttaa esimerkiksi ylioppilastutkinnossa edellytetty osaamistaso.
Lukio-opetuksen 10 opintopistettä B1-ruotsissa ei riitä kuromaan oppilaiden osaamisvajetta taito-
tasolta A1.3 (ja sen alle) taitotasolle B1.1, sillä kyseisten tasojen välissä on kaksi kokonaista taito-
tasoa (A2.1 ja A2.2). Myös korkea-asteen tavoitetaso B1.1 on näin ollen suurelle osalle oppilaita liian
korkea (OKM 2012; Juurakko-Paavola ym. 2013).
Valtakunnalliset tavoitteet
Pelkkä tuntimäärän lisäys ei tuo ratkaisua ruotsin kielen osaamisongelmaan. Tuntimäärän lisäys voi
parantaa joidenkin oppilaiden osaamista, mutta se ei korjaa asenneongelmaa, joka on varsin-kin B1-
ruotsissa yksi opetuksen suurimmista haasteista (esim. Tuokko 2009).

Opiskelijat eivät koe ruotsin
kieltä hyödyllisenä arkipäivän tilanteiden, tulevien opintojensa tai työelämän kannalta.

Myös ruotsin
kielen vapaaehtoisuus ylioppilastutkinnossa on todettu heikentäneen ruotsin kielen osaamistasoa ja
motivaatiota opiskella ruotsia.

Oppilaat eivät hyödynnä arkipäivän elämässä esiin tulevia ruotsin
kielen tarjoumia siinä määrin kuin esimerkiksi englannissa (Härmälä 2023 tulossa; Härmälä ym.
Tuntimäärän lisäys ei paranna ruotsin kielen osaamista ennen kuin, kun opiskelijoiden asenne- ja
motivaatio-ongelmaan löydetään ratkaisuja. Siksi nämä ongelmat tulee huomioida erityisen pai-
nokkaasti perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2014) tehtävissä muutoksissa ja täy-
dennyksissä koskien opetuksen keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Oppilaan toimijuutta ja omaa
aktiivisuutta tavoitteiden asettelussa, erilaisten kielenoppimismahdollisuuksien löytämisessä ja
ruotsin kielen hyödyllisyyden ymmärtämisessä tulee korostaa sisältöjen ja tavoitteiden kuvauksis-sa.
Myös ryhmäkokojen pienentäminen ja oppilaiden ryhmitteleminen ruotsin osaamisen perus-teella
voi edesauttaa tavoitteiden saavuttamista ja parantaa tuntien työrauhaa. B1-ruotsin oppi-joissa on
myös heitä, jotka haluavat oppia ja kehittää kielitaitoaan, joten myös heidän oppimis-potentiaaliaan
ei tule unohtaa vaan opetusta on voitava eriyttää sekä ala- että ylöspäin.
Koska ruotsi on maamme toinen virallinen kieli, on syytä pohtia, miten B1-kielen opetus saadaan yhä
enemmän integroitua myös muiden aineiden opetukseen ja koko koulun toimintakulttuuriin.
Esimerkiksi monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa on hyvät mahdollisuudet hyödyntää ruotsin
kielen oppimista ja opiskelua. Tietoisuuden lisääminen ruotsin kielestä tulee tehdä näkyväksi koko
koulun tasolla ja osana kielikasvatusta.
Tämä ennakoi lisää keppiä ja ruoskaa!!
Identiteetin pakkomuokkausta.
Kiinan yliopistojen pakollisia kursseja uudistettiin viimeksi vuosi sitten, jolloin aikaisemmin pakollisena olleet seitsemän poliittista kurssia tiivistettiin neljään. Esimerkiksi Mao Zedongin ajatuksia ei enää opiskella omana kurssinaan vaan yhdessä Deng Xiaopingin teorian sekä ”kolmen edustuksen periaatteen” kanssa.

Opasta tehtäessä on ajateltu tulevaisuutta: ”ettei sitä tarvitsisi koko ajan päivittää”, opintotoimistosta kerrotaan.

Kuinka päivitettyjä mahtavat olla itse poliittiset kurssit
Esimerkiksi maoismin tai dengismin opiskelu on Gongin mielestä ajanhukkaa – samat asiat on käyty läpi jo alakoulussa kerta toisensa jälkeen.
[Maon ideologia ja Mao Zedong henkilönä ovat kaksi eri asiaa. Mao teki elämässään paljon virheitä, mutta hänen teoriansa ja ajatuksensa ovat virheettömiä. Eivätkä hänen kirjoituksensa edusta ainoastaan hänen henkilökohtaisia ajatuksiaan, ne edustavat koko kommunistista puoluetta.”/quote]
liopiston pakollisista aatekursseista ei ole Gong Zhengin mukaan hyötyä uskon nostattamisessa.

”Minusta nämä pakolliset kurssit ovat yritys ohjailla opiskelijoiden ajattelutapaa”, hän sanoo.
Silti nuori mies kiirehtii lisäämään, että Maon ajatukset ovat Kiinan sielu. Niitä tulee opiskella, ja ilman niitä on mahdotonta ymmärtää Kiinan vallankumouksellista kehitystä.

Feng Zheng ajattelee samoin.

”Jos et ymmärrä Maon ideologiaa, et voi ymmärtää nykykiinaa. En ole vielä siinä iässä, että itse voisin varsinaisesti hyödyntää hänen filosofiaansa, mutta se on varmaa, että tämä mies muutti Kiinan täysin. On olennaista ymmärtää maamme historiaa myös tältä osalta”.
Kaikille poliittiset kurssit eivät olleet yhtä mieleenpainuvia. Anonyyminä pysyttelevä opiskelija ”Liu” ei muista kursseista juuri mitään.

”Tein siellä aina vain matematiikan läksyjä. Sitä paitsi olen enemmän kiinnostunut Nietzschen ja Sartren ajatuksista kuin Maon tai Marxin ”. Myös vastavalmistuneelle journalismia opiskelleelle Wang Chen Chenille , 22, kurssisisällöt ovat musta-aukko.

”Voi ei! Olenko tosiaan unohtanut kaiken!”, hän päivittelee.
Ja kaikesta tästä on sitten koe.

”Se ei ole sen helpompi kuin muutkaan. Vastauksien on oltava yhtäläisiä kirjan kanssa. Ei sinne voi säveltää mitä sattuu”, Feng Zheng sanoo.
Lähde:
https://ylioppilaslehti.fi/2007/12/kiinan-pakkoruotsi/
Viimeksi muokannut Uusi kielipolitiikka, 16.03.2023 14:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.

NRR
Viestit: 9569
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Re: Pakkoruotsin oppimistulosten arvioinnin julkistamistilaisuus

#4 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 16.03.2023 14:46

"Oppilaat eivät hyödynnä arkipäivän elämässä esiin tulevia ruotsin kielen tarjoumia siinä määrin kuin esimerkiksi englannissa"

Tää on niin tätä...

Uusi kielipolitiikka
Viestit: 2029
Liittynyt: 08.12.2017 17:48
Paikkakunta: Global
Viesti:

Re: Pakkoruotsin oppimistulosten arvioinnin julkistamistilaisuus

#5 Lukematon viesti Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka » 16.03.2023 15:16

NRR kirjoitti: 16.03.2023 14:46 "Oppilaat eivät hyödynnä arkipäivän elämässä esiin tulevia ruotsin kielen tarjoumia siinä määrin kuin esimerkiksi englannissa"

Tää on niin tätä...
Pakkoruotsikoneisto yrittää siis määrätä jo lastemme vapaa-ajan käytöstäkin.

Samaa höttöä kuin esim Roosa Meriläisen

"Ruotsinkieliset hurraavat, kun edes yritän puhua moukkatankeroruotsiani.."

"Ei ole väliä, vaikka ei osaa, kunhan vaan aplodien toivossa yrittää.."

Narsismin noidankehä:
Ruotsinkielinen narsisti kinuaa "edes vähän" ruotsia, ja suomalainen narsisti saa janoamiaan aplodeja huonosti puhutun ruotsin perusteella...

Ja molemmille on tärkeintä pakottaa kaikki muutkin pänttäämään ruotsia.

lpo
Viestit: 158
Liittynyt: 10.04.2016 10:57

Re: Pakkoruotsin oppimistulosten arvioinnin julkistamistilaisuus

#6 Lukematon viesti Kirjoittaja lpo » 16.03.2023 18:10

Jälleen kerran vanha viittaus opiskelijoiden "asennevammaan". Onko mahdollista, että ainoastaan me keittiöpsykologit olemme sitä mieltä, että asennevamma on nimenomaan päättäjien ja korruptoitujen toimittajien päässä? Lapsiin vaikuttaminen on törkeä ihmisoikeusrikkomus ja etenkin perussuomalaisten pitäisi nostaa tämä asia pöydälle, kun muilla puolueilla ei tunnu olevan kiinnostusta.

Vastaa Viestiin