Puolueet, pedagogiikka ja pakkoruotsi

Keskustelua kielipoliittisista julkaisuista
Viesti
Julkaisija
Uusi kielipolitiikka
Viestit: 2185
Liittynyt: 08.12.2017 17:48
Paikkakunta: Global
Viesti:

Puolueet, pedagogiikka ja pakkoruotsi

#1 Lukematon viesti Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka » 04.07.2022 18:31

Puolueet, pedagogiikka ja pakkoruotsi
Historiallinen analyysi toisen kotimaisen kielen opiskelun var-
hentamisprosessista vuoden 2012 tuntijakopäätöksessä

Helsingin yliopisto
Luokanopettajan koulutus
Pro gradu -tutkielma
Kasvatustiede
Marraskuu 2020
Suomalaisen koulutuksen kapeutunut kielivalikoima ja toisen kotimaisen kielen heikentyneet
oppimistulokset ovat johtaneet selvityksiin kieltenopetuksen kehittämisestä.

Selvityksissä yhdeksi kehitystekijäksi nousee kielten opetuksen varhentaminen. (Ks. esim. Tuokko, 2009;
Kansalliskieliselvitys, 2011.)

Vuoden 2012 tuntijakopäätöksessä B1-kielen opiskelua varhen-
nettiin, mutta varhentamiseen johtanutta monivaiheista ja ristiriitaista poliittista päätöksentekoprosessia ei ole tutkittu.

Tämän tutkielman tarkoituksena on historiallisen näkökulman
kautta selvittää, mitä vaiheita toisen kotimaisen kielen varhentamiseen johtaneessa tuntijakouudistusprosessissa on ollut, mitä tahoja siinä on ollut mukana, mitä intressejä heillä on
ollut ja keiden intressit ovat dominoineet päätöksessä, sekä miten puolueet suhtautuvat toiseen kotimaiseen kieleen.

Pro gradu- tutkielman tutkimusstrategia oli laadullinen, ja se toteutettiin tapaustutkimustyyp-
pisenä kerronnallisena historian analyysina. Aineistona tutkimuksessa oli tarkasteltavan ajan-
jakson hallitusohjelmat, koulutuksen kehityssuunnitelmat, eduskuntapuolueiden vaaliohjel-
mat, koulutuspoliittiset ohjelmat ja puoluekokouspöytäkirjat sekä tuntijakoehdotuksista anne-
tut asiantuntijalausunnot. Aineisto kerättiin sekä pyytämällä sähköpostitse materiaalia että
hakemalla verkkosivustoilta. Aineisto analysoitiin foucaultianistisen lähestymistavan eli histo-
riallisen diskurssianalyysin keinoin koodaamalla ja teemoittelemalla, minkä jälkeen siitä kir-
joitettiin historiallinen prosessikertomus.
Tuntijakouudistusprosessi eteni kolmessa syklissä ja siihen osallistuivat muun muassa poliit-
tiset puolueet, erilaiset järjestöt sekä asiantuntijatahot. Aineistosta esiin nousevista diskurs-
seista vedettiin johtopäätökset puolueiden suhtautumisesta toisen kotimaisen kielen oppiai-
neeseen.

Ne voidaan karkeasti jakaa vapaaehtoisuutta,
alueellista vapaavalintaisuutta,
varhentamista, lisäämistä ja kehittämistä haluaviin.

Tuntijakopäätöksessä hallitsevat useiden
puolueiden ajamat asiat,
varhentamispäätöksessä puolestaan poliittinen tahto ja markkinata-
louden ehdot menevät pedagogiikan näkökulman edelle.