Inarilaisen päätoimittaja suomii pakkoruotsin paluuta

Tämä alue on avoin kaikille rekisteröityneille käyttäjille. Muille alueille voivat kirjoittaa vain yhdistyksen jäsenet.
Viesti
Julkaisija
NRR
Viestit: 8618
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Inarilaisen päätoimittaja suomii pakkoruotsin paluuta

#1 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 23.06.2019 21:51

Pak­ko­ruot­sin pa­laut­ta­mi­nen yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin as­kar­rut­taa. Kes­kus­tan lap­pi­lai­nen kan­sa­ne­dus­ta­ja Mar­kus Lo­hi­kin piti pak­ko­ruot­sin pa­luu­ta ly­hyt­jän­tei­se­nä hum­paa­mi­se­na. Hän to­sin sa­mal­la muis­tut­te­li pak­ko­ruot­sin pa­luun ole­van enem­män­kin ta­voi­te. Hal­li­tu­soh­jel­ma ei suo­raan vaa­di ruot­sia yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin. RKP:n mi­nis­te­rei­den ja suo­men­ruot­sa­lai­sen mi­nis­te­rin Li An­ders­so­nin toi­vees­ta ruot­sin kie­len pa­luu­ta yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin tar­kas­tel­laan.

Ar­vos­tet­tu vih­rei­den ve­te­raa­ni­po­lii­tik­ko Os­mo Soi­nin­vaa­ra jo äräh­ti pak­ko­ruot­sin pa­luus­ta. Kou­lu­ter­veys­ky­se­lyn mu­kaan lu­ki­o­lai­sis­ta jopa puo­let ko­kee vä­sy­mys­tä ja 30 pro­sent­tia uu­pu­mu­sas­teis­ta vä­sy­mys­tä kou­lu­työs­sä vä­hin­tään ker­ran vii­kos­sa. Pak­ko­ruot­si pis­tää vie­lä mo­nia poi­kia re­put­ta­maan. Kan­sain­vä­li­ses­sä kans­sa­käy­mi­ses­sä Suo­mi on hyö­dy­tön kie­li. Ruot­si on lä­hes yh­tä hyö­dy­tön.

Ruot­sin kie­len op­pi­mi­sen jäl­keen on hel­pom­pi op­pia ger­maa­ni­sia kie­liä. Näin var­mas­ti on. Rans­ka­lai­set ei­vät kui­ten­kaan aloi­ta kiel­ten opis­ke­lua ruot­sis­ta. He siir­ty­vät heti eng­lan­tiin ja sak­saan. Ruot­sin kie­len osaa­mat­to­muus sul­kee pois joi­ta­kin am­mat­te­ja. Myös pit­kän ma­te­ma­tii­kan jät­tä­mi­nen vä­liin sul­kee pois joi­ta­kin am­mat­te­ja.
https://www.inarilainen.fi/uutiset/pakk ... 7461c7e4ca